Detalle do rexistro xeral de laboratorios de ensaios

Nº. Rexistro na Xunta
L-15-043-DR
Nº. Rexistro no CTE
GAL-L-056
Estado
Habilitado
Razón social
ENMACOSA, Consultoría Técnica, S.A.
NIF
A27812627
Data declaración responsable
17/03/2015
Data comunicación cese
Tipo de vía
RÚA
Nombre de vía
ANEL DO PERRAL
Número
25
Bloque
Andar
Porta
Código postal
36416
Provincia
PONTEVEDRA
Concello
MOS
Localidade
PONTEVEDRA
Parroquia
Lugar
POLIGONO INDUSTRIAL VEIGADAÑA
Teléfono
986801200
Fax
986344614
Teléfono móbil
615059711
Correo electrónico
mhpombo@enmacosa.com
Ensaios declarados
D.- ENSAIOS DE FORMIGÓN ESTRUTURAL (EH)
D.1.- ENSAIOS CONTEMPLADOS NA EHE-08
Código Ensaio
Norma
Outros anos
da norma
EH001 a Toma de mostras de formigón fresco.
UNE-EN 12350-1:2009
 
UNE-EN 12350-1:2003
 
EH002 b Fabricación e conservación de probetas.
UNE-EN 12390-2:2009
 
Apartado 86.3.2 de la EHE-08
 
UNE-EN 12390-2:2003
 
EH003 c Refrentado de probetas.
UNE-EN 12390-3:2003
 
Apartado 86.3.2 de la EHE-08
 
EH004 d Resistencia a compresión.
Apartado 86.3.2 de la EHE-08
 
UNE-EN 12390-3:2009
 
EH005 e Resistencia a tracción indirecta.
UNE-EN 12390-6:2001/AC:2005
 
EH006 f Medida da consistencia do formigón fresco polo método do cono de Abrams
UNE-EN 12350-2:2009
 
EH007 g Determinación da profundidade de penetración de auga baixa presión.
apartado 86.3.3 de la EHE-08
 
Anejo 22.3 de la EHE-08
 
UNE-EN 12390-8:2001
 
EH008 h Resistencia a flexotracción.
UNE-EN 12390-5:2001/AC:2005
 
EH009 i Realización de ensaios estáticos de posta en carga sobre estruturas de piso.
Apartado 101.2 de la EHE-08
 
EH010 j Determinación do contido de aire do formigón fresco. Métodos de presión.
UNE-EN 12350-7:2010
 
EH011 k Determinación da densidade do formigón fresco.
UNE-EN 12350-6:2006
 
EH012 l Ensaios non destrutivos. Determinación do índice de rebote co esclerómetro
UNE EN 12504-2: 2002
 
EH013 m Ensaios de formigón en estruturas. Testemuñas. Extracción, exame e ensaio a compresión
UNE EN 12504-1: 2001
UNE-EN 12504-1:2020+AC:2021
EH015 o Formigón autocompactante. Caracterización da fluidez. Ensaio do escurrimiento
UNE 83361:2007
 
EH016 p Formigón autocompactante. Caracterización da fluidez en presenza de barras. Ensaio do escurrimiento co anel xaponés
UNE 83362:2007
 
EH020 t Formigóns con fibras. Determinación do índice de tenacidade e resistencia a primeira fisura
UNE 83510:2004
 
EH021 u Formigóns con fibras. Determinación do contido de fibras de aceiro
UNE 83512-1:2005
 
EH023 w Durabilidad do formigón. Chans agresivos. Determinación do grao de acidez Baumann-Gully
UNE 83962:2008
 
EH024 x Durabilidad do formigón. Chans agresivos. Determinación do contido de ión sulfato
UNE 83963:2008
 
EH025 y Determinación de cloruros en formigóns endurecidos e postos en servizo
UNE 112010:1994
 
EH026 z Determinación da profundidade de carbonatación en formigóns endurecidos e postos en servizo
UNE 112011:1994
 
EH027 ab Lechadas para tendóns de pretensado. Métodos de ensaio
UNE-EN 445:1996
 
EH029 ad Ensaios de formigón endurecido. Parte 1. Forma, medidas e outras caraterísticas das probetas e moldes
UNE-EN 12390-1:2001
 
Código Ensaio
Norma
Outros anos
da norma
EH030 a Determinación da perda por calcinación (perda ao lume PF)
UNE-EN 196-2:2014**
 
EH031 b Determinación do residuo insoluble (RI)
UNE-EN 196-2:2014**
 
EH032 c Determinación do trióxido de xofre (SO3)
UNE-EN 196-2:2014**
 
EH033 d Determinación de cloruros
UNE-EN 196-2:2014**
 
EH034 e Determinación do tempo de fraguado e da estabilidade de volume
UNE-EN 196-3:2005+A1:2009**
 
EH035 f Determinación das resistencias mecánicas
UNE-EN 196-1:2005**
 
Código Ensaio
Norma
Outros anos
da norma
EH036 a Determinación de terrones de arxila
UNE 7133:1958
 
EH037 b Determinación de partículas brandas en áridos grosos
UNE 7134:1958
 
EH038 c Determinación da reactividad dos áridos cos álcalis do cemento
UNE146507-1:1999EX**
 
UNE 146507-2:1999 EX
 
UNE 146508:1999 EX**
 
EH039 d Medida do coeficiente de friabilidad das areas
UNE 83115:1989 EX**
 
EH040 e Determinación do contido, do tamaño máximo característico e do módulo granulométrico do árido groso en formigón fresco
UNE 7295:1976
 
EH041 f Determinación do equivalente de area en áridos finos
UNE-EN 933-8:2012+A1:2015**
 
UNE-EN 933-8:2012+A1:2015/1M:2016**
 
EH042 g Ensaio do azul de metileno
UNE-EN 933-9:2010+A1:2013**
 
EH043 h Determinación da absorción de auga pola area
UNE-EN 1097-6:2014**
 
EH044 i Determinación de finos
UNE-EN 933-1:2012**
 
EH045 j Determinación da análise granulométrico da áridos
UNE-EN 933-2/1M:1999**
 
UNE-EN 933-1:2012**
 
UNE-EN 933-2:1996**
 
EH046 k Determinación de partículas de baixo peso específico en áridos
UNE-EN 1744-1:1999 *
 
EH047 l Determinación cuantitativa dos compostos de xofre
UNE-EN 1744-1:1999 *
 
EH048 m Determinación de materia orgánica en areas
UNE-EN 1744-1:1999 *
 
EH049 n Determinación de sulfatos
UNE-EN 1744-1:1999 *
 
EH050 o Medida do coeficiente de friabilidad das areas
UNE 83115:1989 EX
 
EH051 p Determinación do coeficiente dos Angeles. Resistencia ao desgaste de grávaa
UNE-EN 1097-2:1999 *
 
EH052 q Determinación da estabilidade de áridos fronte a disolucións de sulfato sódico ou de sulfato magnésico
UNE-EN 1367-2:2010**
 
EH053 r Determinación do coeficiente de forma do árido groso
UNE-EN 933-4:2008**
 
EH054 s Determinación de cloruros, método volumétrico (Volhard)
UNE-EN 1744-1:1999 *
 
EH055 t Determinación dos sulfatos solubles en acedos
UNE-EN 1744-1:1999 *
 
EH056 u Determinación da forma das partículas. Índice de lajas
UNE-EN 933-3:2012**
 
EH057 v Determinación da reactividad potencial dos áridos cos alcalinos. Método dos prismas de formigón
UNE 146509:1999 EX
 
Código Ensaio
Norma
Outros anos
da norma
EH058 a Toma de mostras para a análise química das augas destinadas á amasada de morteiros e formigóns
UNE 83951:2008
 
EH059 b Determinación da acidez pola súa pH
UNE 83952:2008
 
EH060 c Determinación do contido total de substancias solubles
UNE 83957:2008
 
EH061 d Determinación de sulfatos
UNE 83956:2008
 
EH062 e Determinación de cloruros
UNE 7178:1960
 
EH063 f Determinación cualitativa de hidratos de carbono
UNE 7132:1958
 
EH064 g Determinación cuantitativa de substancias orgánicas solubles en éter
UNE 7235:1971
 
EH065 h Contido en ión amonio
UNE 83954:2008
 
EH066 i Contido en Ión magnesio
UNE 83955:2008
 
EH067 j Determinación do contido total de substancias solubles en augas para amasado de formigóns
UNE 7130:1958
 
EH068 k Determinación do contido total de sulfatos en augas de amasado para morteiros e formigóns
UNE 7131:1958
 
EH069 l Determinación da acidez de augas destinadas ao amasado de morteiros e formigóns, expresada polo seu pH
UNE 7234:1971
 
EH070 m Determinación do contido de dióxido de carbono agresivo na auga
UNE-EN 13577:2008
 
D.1.5.- ACEIROS
Código Ensaio
Norma
Outros anos
da norma
EH071 a Sección equivalente
Apartado 32.1 de la EHE-08
 
EH072 b Determinación das características xeométricas
UNE-EN ISO 15630-1:2003
UNE-EN ISO 15630-1:2019
EH073 c Determinación das características de adherencia mediante a xeometría de corrugas
UNE-EN 10080:2006 (Apartado 7.4)
 
EH074 d Ensaio de dobrado-desdobrado e de dobrado simple (con mandriles das táboas 32.2.b e 32.2.c da EHE-08)
UNE-EN ISO 15630-1:2003
UNE-EN ISO 15630-1:2019
EH075 e Ensaio de tracción para determinar o límite elástico, a carga unitaria de rotura, o alongamento de rotura e o alongamento total baixo carga máxima
UNE-EN ISO 15630-1:2003
UNE-EN ISO 15630-1:2019
EH076 f Endereitado en laboratorio de probetas de aceiro fabricado en rolo
Anejo 23 de la EHE-08
 
EH079 i Materiais metálicos. Ensaios de tracción. Parte 1. Método de ensaio a temperatura ambiente
UNE-EN 10002-1:2002
 
EH080 j Localización e preparación de mostras e probetas para ensaios mecánicos
UNE-EN ISO 377:1998
 
Código Ensaio
Norma
Outros anos
da norma
EH081 a Ensaio de tracción
UNE-EN ISO 15630-2:2003
UNE-EN ISO 15630-2:2019
EH082 b Determinación do cortante na soldadura (ensaio de determinación da carga de despegamento das unións soldadas)
UNE-EN ISO 15630-2:2003
UNE-EN ISO 15630-2:2019
EH083 c Dobrado nunha intersección soldada
UNE-EN ISO 15630-2:2003
UNE-EN ISO 15630-2:2019
EH084 d Determinación das características xeométricas dun panel
UNE-EN 10080:2006
 
Código Ensaio
Norma
Outros anos
da norma
EH086 a Características mecánicas e xeométricas
UNE 36094:1997 ERRATUM
 
UNE-EN ISO 15630-3:2003
UNE-EN ISO 15630-3:2019
UNE 36094:1997
 
D.2.- OUTROS ENSAIOS
Código Ensaio
Norma
Outros anos
da norma
EH102 a Ensaios estáticos de posta en carga sobre estruturas de piso en edificación
UNE 7457:1986
 
Código Ensaio
Norma
Outros anos
da norma
EH106 a Toma de mostras
UNE-EN 932-1:1997
 
D.2.4.- ACEIROS
Código Ensaio
Norma
Outros anos
da norma
EH108 b Aptitude da armadura básica fronte á súa manipulación: ensaio do arranque do nó.
UNE 36739:1995 EX
 
Código Ensaio
Norma
Outros anos
da norma
EH110 a Ensaio de tracción de cables e cordóns de aceiro
UNE 7326:1988
 
Código Ensaio Norma
Ensayos de hormigón en estructuras. Parte 4. Determinación de la velocidade de los impulsos ultrasónicos UNE-EN 12504-2006
Ensayo de tiro de pilotes (tracción) Procedimiento interno
Toma de muestras de hormigón proyectado fresco, incluindo fabricación de artesa, curado, extracción y tallado de testigos para rotura a compresión UNE-EN 14488-1:2006/UNE-EN 12504-1:2020+AC:2021/UNE-EN 12390-3:2020/UNE 83605:2013
Determinación de la densidad del hormigón endurecido UNE-EN 12390-7:2020+AC:2021
Hormigón proyectado. Determinación del espesor de hormigón sobre un sustrato UNE-EN 14488-6:2007
Hormigón proyectado. Toma de muestras de hormigón fresco y endurecido UNE-EN 14488-1:2006
Monitorización de las condiciones de curado en obra Procedimiento interno
Ensayo de arrancamiento de bulones de anclaje pasivo Procedimiento interno
Aceros y fundiciones. Toma de muestras y preparación de las mismas para la determinación de la composición química UNE-EN ISO 14284:2008
Hormigón proyectado. Determinación de la cantidad de absorción de energía de probetas planas reforzadas con fibras UNE-EN 14488-5:2007
Determinación del contenido en fibras metálicas en el hormigón fresco y en el endurecido UNE-EN 14721:2006+AC:2008
Ensayo para determinar las propiedades térmicas y de alteración de los áridos. Parte 4: Determinación de la retracción por secado UNE-EN 1367-4:2009
Determinación de la resistencia a la adherencia UNE-EN 13892-8:2003
Determinación de la resistencia a la adhesión de los morteros de revoco y enlucido endurecidos aplicados sobre soportes UNE-EN 1015-12:2016
Hormigón proyectado. Contenido en fibras del hormigón reforzado con fibras UNE-EN 14488-7:2007
Determinación del módulo secante de elasticidad en compresión UNE-EN 1390-13:2014
Instalación y lectura de fisurómetros Procedimiento interno
Determinación del grado de oxidación en barras de acero EHE-08
Método de ensayo para determinar la estabilidad de la inyección ANEJO 5 EHE-08
Determinación de la absorción de agua, de la densidad y de la porosidad accesible al agua del hormigón UNE 83980:2014
Determinación de la expansión restringida del hormigón UNI 8148:2008
Determinación de la adhesión por tracción directa UNE-EN 1542:2000
Permeabilidad "in situ" de pavimentos drenantes con el permeámetro LCS Procedimiento interno
Estudio teórico y comprobación experimental de una dosificación de hormigón Procedimiento interno
Control de la integridad de pilotes. Método ecosónico (martillo) ASTM D882-96
Control de la integridad de pilotes. Ensayo Cross-Hole ASTM D6760-02/NF P 94-160-1
Homogeneidad del hormigón EHE-08
Detección de armaduras en hormigón Procedimiento interno
Hormigón con fibras metálicas. Determinación de la resistencia a la tracción por flexión (LOP) UNE-EN 14651:2007+A1:2008