Detalle do rexistro xeral de laboratorios de ensaios

Nº. Rexistro na Xunta
L-15-032-DR
Nº. Rexistro no CTE
GAL-L-044
Estado
Habilitado
Razón social
3C CALIDAD Y CONTROL, S.Coop.Galega
NIF
F70380167
Data declaración responsable
26/08/2013
Data comunicación cese
Tipo de vía
POLÍGONO
Nombre de vía
POCOMACO CALLE 1 Nº 30 PARCELA G12/2
Número
30
Bloque
Andar
Porta
Código postal
15190
Provincia
CORUÑA (A)
Concello
CORUÑA, A
Localidade
A CORUÑA
Parroquia
Lugar
Teléfono
981958018
Fax
Teléfono móbil
Correo electrónico
calidad@3ccoop.es
Ensaios declarados
A.- ENSAIOS DE GEOTECNIA (GT)
Código Ensaio
Norma
Outros anos
da norma
GT01 a Identificación e clasificación de chans. Identificación e descrición de chans
UNE-EN ISO 14688-1:2003
UNE-EN ISO 14688-1:2019
UNE-EN ISO 14688-1:2004 Erratum
 
UNE-EN ISO 14688-1:2003/A1:2014
 
GT02 b Identificación e clasificación de chans. Principios de clasificación
UNE-EN ISO 14688-2:2006
UNE-EN ISO 14688:2019
UNE-EN ISO 14688-2:2006/A1:2014
 
GT03 c Preparación de mostras para os ensaios de chans
UNE 103100:1995
 
GT04 d Análise granulométrico de chans por tamizado
UNE EN ISO 17892-4:2019
 
UNE 103101:1995 (CTE)
UNE-EN ISO 17892-4:2019
GT05 e Determinación do límite líquido dun chan polo método do aparello de Casagrande
UNE 103103:1994 (CTE)
UNE-EN ISO 17892-12:2019
UNE EN ISO 17892-12:2019
 
UNE EN ISO 17892-12:2019 + A1:2022 + A2: 2022
 
GT06 f Determinación do límite plástico dun chan
UNE EN ISO 17892-12:2019
 
UNE 103104:1993 (CTE)
UNE-EN ISO 17892-12:2019
GT07 g Límite de retracción dun chan
UNE 103-108:1996
 
GT08 h Determinación da humidade dun chan mediante secado en estufa
UNE EN ISO 17892-1:2015
 
UNE 103300:1993 (CTE)
UNE-EN ISO 17892-1:2015
GT09 i Determinación da densidade dun chan. Método balanza hidrostática.
UNE 103301:1994 (CTE)
 
GT10 k Determinación da densidade relativa das partículas dun chan
UNE 103302:1994 (CTE)
UNE-EN ISO 17892-3:2018
UNE EN ISO 17892-3:2018
 
Código Ensaio
Norma
Outros anos
da norma
GT11 a Ensaio de rotura a compresión simple en probetas de chan
UNE 103400:1993 (CTE)
UNE-EN ISO 17892-7:2019
UNE EN ISO 17892-7:2019
 
GT12 b Determinación dos parámetros resistentes ao esforzo cortante dunha mostra de chan na caixa de corte directo
UNE EN ISO 17892-10:2019
 
UNE 103401:1998 (CTE)
UNE-EN ISO 17892-10:2019
GT13 c Ensaio de consolidación unidimensional dun chan en edómetro
UNE 103405:1994 (CTE)
UNE-EN ISO 17892-5:2019
UNE EN ISO 17892-5:2019
 
GT14 d Determinación da expansividade dun chan no aparello Lambe
UNE 103600:1996 (CTE)
 
GT15 e Ensaio do hinchamiento libre dun chan en edómetro
UNE 103601:1996 (CTE)
 
GT16 f Ensaio para calcular a presión de hinchamiento dun chan en edómetro
UNE 103602:1996 (CTE)
 
GT17 g Ensaio de colapso en chans
NLT 254:1999 (CTE)
 
UNE 103406:2006
 
Código Ensaio
Norma
Outros anos
da norma
GTSC d Métodos de ensaio para determinar a agresividade dos chans ao formigón: Preparación da mostra
GT18 a Determinación do contido de carbonatos nos chans
UNE 103200:1993 (CTE)
UNE 103200:2021
GT19 b Determinación cualitativa do contido en sulfatos solubles dun chan
UNE 103202:1995 (CTE)
UNE 103202:2019
GT20 c Contido de materia orgánica oxidable dun chan. Método do permanganato potásico
UNE 103204:1993 (CTE)
 
UNE 103204:1993 Erratum
UNE 103204:2019
GT21 e Grao de Acidez Baumann-Gully (ml/ Kg)
UNE EN 16502: 2015
 
UNE 83962:2008 (EHE-08)
UNE-EN 16502:2015
GT22 f Determinación do contido de Ión sulfato (mg. SO4 2- /Kg de chan seco)
UNE 83963:2008 Erratum:2011
 
UNE 83963:2008 (EHE-08)
 
Código Ensaio
Norma
Outros anos
da norma
GT24 b Granulometría de chans por sedimentación
UNE 103102:1995 (CTE)
UNE-EN ISO 17892-4:2019
UNE EN ISO 17892-4:2019
 
GT25 c Ensaio de compactación, Proctor normal
UNE 103500:1994(CTE)
 
GT26 d Ensaio de compactación, Proctor modificado
UNE 103501:1994 (CTE)
 
GT27 e Método de ensaio para determinar en laboratorio o índice C.B.R. dun chan
UNE 103502:1995
 
Código Ensaio
Norma
Outros anos
da norma
GT28 a Identificación e clasificación de rocas. Parte 1: Identificación e descrición
UNE-EN ISO 14689-1:2005
UNE-EN ISO 14689-1:2019
GT29 b Resistencia á compresión uniaxial
UNE 22950-1:1990
 
GT30 c Resistencia á tracción. Determinación indirecta (Ensaio Brasileiro)
UNE 22950-2:1990
 
NLT-253:1991
 
UNE 22950-2:2003 Erratum
 
GT33 f Resistencia a carga puntual
UNE 22950-5:1996
 
NLT-250:1991
 
GT34 g Determinación da resistencia da roca polo método da dureza ao rebote Schmidt
ASTM D 5873-00
ASTM D 5873-14
GT35 h Métodos de ensaio para pedra natural. Determinación da densidade real e aparente e da porosidad aberta e total
UNE-EN 1936:2007
 
GT36 i Métodos de ensaio para pedra natural. Determinación da absorción de auga a presión atmosférica
UNE-EN 13755:2008
 
Código Ensaio
Norma
Outros anos
da norma
GT37 a Estabilidade dos áridos e fragmentos de roca fronte á acción de desmoronamiento en auga
UNE 146510:2008
UNE 146510:2018
NLT-255:1999 (CTE)
 
GT38 b Estabilidade dos áridos e fragmentos de roca fronte á acción dos ciclos de humidade-sequedad
UNE 146511:2008
UNE 146510:2018
NLT 260:1999
 
GT39 c Determinación da durabilidade ao desmoronamiento de rocas brandas
NLT 251:1991
 
Código Ensaio
Norma
Outros anos
da norma
GT40 a Determinación do pH. Método potenciométrico
UNE 83952:2008 (EHE-08)
 
GT41 b Determinación do contido de dióxido de carbono agresivo
UNE-EN 13577:2008 (EHE-08)
 
GT42 c Determinación do ión amonio
UNE 83954:2008 (EHE-08)
 
GT43 d Determinación do contido en ión magnesio
UNE 83955:2008 (EHE-08)
 
GT44 e Determinación do ión sulfato
UNE 83956:2008 (EHE-08)
 
GT45 f Determinación do residuo seco
UNE 83957:2008 (EHE-08)
 
Código Ensaio
Norma
Outros anos
da norma
GT46 a Toma de mostras inalteradas en calicata ou pozos. Cubo mínimo de 200 mm. e cilindro mínimo de diámetro 150 mm
UNE 7371:1975
 
Código Ensaio
Norma
Outros anos
da norma
GT63 h Ensaio de carga vertical de chans mediante placa estática
UNE-ENV 1997-3:2002
 
UNE 103808:2006
 
GT65 j Ensaio de carga vertical de chans mediante placa dinámica, diámetro 300 mm. Método 2
UNE 103807-2:2008
 
GT66 k Ensaio para a determinación da resistencia. Resistencia carga puntual
UNE 22950-5:1996
 
Código Ensaio Norma
Determinación del coeficiente de friabilidad de los áridos NLT 351
Ensayos de carga de terreno con placa. Geotecnia UNE 7391