Detalle do rexistro xeral de laboratorios de ensaios

Nº. Rexistro na Xunta
L-15-071-DR
Nº. Rexistro no CTE
GAL-L-086
Estado
Habilitado
Razón social
ENMACOSA CONSULTORIA TECNICA SA
NIF
A27812627
Data declaración responsable
28/11/2022
Data comunicación cese
Tipo de vía
POLÍGONO
Nombre de vía
SAN CIBRAO DAS VIÑAS, CALLE 3, NAVE D7
Número
Bloque
Andar
Porta
Código postal
32901
Provincia
OURENSE
Concello
SAN CIBRAO DAS VIÑAS
Localidade
SAN CIBRAO DAS VIÑAS
Parroquia
SAN CIBRAO DAS VIÑAS
Lugar
SAN CIBRAO DAS VIÑAS
Teléfono
986801200
Fax
986344614
Teléfono móbil
615059711
Correo electrónico
mhpombo@enmacosa.com
Ensaios declarados
A.- ENSAIOS DE GEOTECNIA (GT)
Código Ensaio
Norma
Outros anos
da norma
GT63 h Ensaio de carga vertical de chans mediante placa estática
UNE-ENV 1997-3:2002
 
UNE 103808:2006
 
GT65 j Ensaio de carga vertical de chans mediante placa dinámica, diámetro 300 mm. Método 2
UNE 103807-2:2008
 
Código Ensaio Norma
Densidade e humidade "in situ" mediante isótopos radiactivos UNE 103900:2013
Densidade "in situ" polo método da area UNE 103503:1995
Toma de mostra de chans UNE 103100:1995