Detalle do rexistro xeral de laboratorios de ensaios

Nº. Rexistro na Xunta
L-15-071-DR
Nº. Rexistro no CTE
GAL-L-086
Estado
Habilitado
Razón social
ENMACOSA CONSULTORIA TECNICA SA
NIF
A27812627
Data declaración responsable
28/11/2022
Data comunicación cese
Tipo de vía
POLÍGONO
Nombre de vía
SAN CIBRAO DAS VIÑAS, CALLE 3, NAVE D7
Número
Bloque
Andar
Porta
Código postal
32901
Provincia
OURENSE
Concello
SAN CIBRAO DAS VIÑAS
Localidade
SAN CIBRAO DAS VIÑAS
Parroquia
SAN CIBRAO DAS VIÑAS
Lugar
SAN CIBRAO DAS VIÑAS
Teléfono
986801200
Fax
986344614
Teléfono móbil
615059711
Correo electrónico
mhpombo@enmacosa.com
Ensaios declarados
B.- ENSAIOS DE VIARIOS (VS).
B.1.- ENSAIOS CONTEMPLADOS NO PG3
Código Ensaio
Norma
Outros anos
da norma
VS12 l Densidade "in situ" polo método da area
UNE 103503:1995
 
Código Ensaio
Norma
Outros anos
da norma
VS14 a Ensaios para determinar as propiedades xerais dos áridos. Parte 1: Métodos de mostraxe
UNE-EN 932-1:1997
 
VS15 b Ensaios para determinar as propiedades xerais dos áridos. Parte 1: Métodos de mostraxe
UNE-EN 932-1:1997
 
Código Ensaio
Norma
Outros anos
da norma
VS35 b Mesturas de áridos sen ligante e con conglomerante hidráulico. Métodos de ensaio de elaboración de probetas de mesturas con conglomerante hidráulico utilizando martelo vibratorio de compactación
UNE-EN 13286-51:2006
 
VS37 d Ensaio de carga vertical de chans mediante placa estática
UNE 103808:2006
 
NLT-357:1998
 
Código Ensaio
Norma
Outros anos
da norma
VS39 a Betunes e ligantes bituminosos - Toma de mostras de ligantes bituminosos
UNE-EN 58:2012
 
Código Ensaio
Norma
Outros anos
da norma
VS63 l Mesturas bituminosas. Métodos de ensaio. Parte 1: Toma de mostras para a extracción do ligante.
UNE-EN 12274-1:2002
 
Código Ensaio
Norma
Outros anos
da norma
VS67 a Características superficiais de estradas e aeroportos. Métodos de ensaio. Parte 1: Medición da profundidade da macrotextura superficial do pavimento mediante o método volumétrico.
UNE-EN 13036-1:2010
 
B.2.- OUTROS ENSAIOS
Código Ensaio
Norma
Outros anos
da norma
VS72 b Densidade e humidade "in situ" mediante isótopos radioactivos
UNE 103900:2013
 
UNE 103900
 
ASTM D-6938-10
UNE 103900:2013
Código Ensaio
Norma
Outros anos
da norma
VS78 a Métodos de ensaios para mesturas bituminosas en quente. Medición de temperatura
UNE-EN 12697-13:2001**
 
UNE EN 12697-13:2018
 
VS80 c Métodos de ensaio para mesturas bituminosas en quente. Toma de mostras
UNE-EN 12697-27:2001
 
UNE EN 12697-27:2018
 
Código Ensaio
Norma
Outros anos
da norma
VS87 a Toma de mostras testemuña en pavimentos
UNE EN 12697-27:2018
 
UNE-EN 12697-27:2001
 
Código Ensaio Norma
Permeabilidade in situ de pavimentos drenantes co permeámetro LCS NLT-327:00
Coeficientes de luminancia en marcas viais horizontais UNE-EN 1436:2009
Toma de mostra sobre bandexas de tratamentos superficiais UNE-EN 12697-39:2013
Ensaio de pegada en chans NLT-256-99