Detalle do rexistro xeral de laboratorios de ensaios

Nº. Rexistro na Xunta
L-15-071-DR
Nº. Rexistro no CTE
GAL-L-086
Estado
Habilitado
Razón social
ENMACOSA CONSULTORIA TECNICA SA
NIF
A27812627
Data declaración responsable
28/11/2022
Data comunicación cese
Tipo de vía
POLÍGONO
Nombre de vía
SAN CIBRAO DAS VIÑAS, CALLE 3, NAVE D7
Número
Bloque
Andar
Porta
Código postal
32901
Provincia
OURENSE
Concello
SAN CIBRAO DAS VIÑAS
Localidade
SAN CIBRAO DAS VIÑAS
Parroquia
SAN CIBRAO DAS VIÑAS
Lugar
SAN CIBRAO DAS VIÑAS
Teléfono
986801200
Fax
986344614
Teléfono móbil
615059711
Correo electrónico
mhpombo@enmacosa.com
Ensaios declarados
D.- ENSAIOS DE FORMIGÓN ESTRUTURAL (EH)
D.1.- ENSAIOS CONTEMPLADOS NA EHE-08
Código Ensaio
Norma
Outros anos
da norma
EH001 a Toma de mostras de formigón fresco.
UNE-EN 12350-1:2009
 
UNE-EN 12350-1:2003
 
EH002 b Fabricación e conservación de probetas.
UNE-EN 12390-2:2009
 
Apartado 86.3.2 de la EHE-08
 
UNE EN 12390-2:2009/1M:2015
 
UNE-EN 12390-2:2003
 
EH003 c Refrentado de probetas.
UNE-EN 12390-3:2003
 
Apartado 86.3.2 de la EHE-08
 
EH004 d Resistencia a compresión.
Apartado 86.3.2 de la EHE-08
 
2009, 2009/AC:2011
 
UNE-EN 12390-3:2009
 
EH006 f Medida da consistencia do formigón fresco polo método do cono de Abrams
UNE EN 12350-2:2009
 
UNE-EN 12350-2:2009
 
EH010 j Determinación do contido de aire do formigón fresco. Métodos de presión.
UNE EN 12350-7.2010
 
UNE-EN 12350-7:2010
 
EH011 k Determinación da densidade do formigón fresco.
UNE-EN 12350-6:2006
 
UNE EN 12350-6:2009
 
EH012 l Ensaios non destrutivos. Determinación do índice de rebote co esclerómetro
UNE EN 12504-2: 2002
 
UNE EN 12504-2:2009
 
EH013 m Ensaios de formigón en estruturas. Testemuñas. Extracción, exame e ensaio a compresión
UNE EN 12504-1: 2001
 
UNE EN 12504-1:2009
 
EH021 u Formigóns con fibras. Determinación do contido de fibras de aceiro
UNE 83512-1:ERR 2005
 
UNE 83512-1:2005
 
Código Ensaio
Norma
Outros anos
da norma
EH035 f Determinación das resistencias mecánicas
UNE-EN 196-1:2005**
 
Código Ensaio
Norma
Outros anos
da norma
EH058 a Toma de mostras para a análise química das augas destinadas á amasada de morteiros e formigóns
UNE 83951:2008
 
D.2.- OUTROS ENSAIOS
Código Ensaio
Norma
Outros anos
da norma
EH106 a Toma de mostras
UNE-EN 932-1:1997
 
Código Ensaio Norma
Monitorización das condicións de curado en obra procedemento interno
Toma de mostra de morteiro fresco UNE-EN 1015-2:2007
Toma de mostra de formigón proxectado fresco, incluindo fabricación de artesa, curado e extracción de testemuñas para rotura UNE 83605:2013
Homoxeneidade do formigón EHE-08
Toma de mostra de lechada de cemento UNE-EN 445:2009