Detalle do rexistro xeral de laboratorios de ensaios

Nº. Rexistro na Xunta
L-15-043-DR
Nº. Rexistro no CTE
GAL-L-056
Estado
Habilitado
Razón social
ENMACOSA, Consultoría Técnica, S.A.
NIF
A27812627
Data declaración responsable
17/03/2015
Data comunicación cese
Tipo de vía
RÚA
Nombre de vía
ANEL DO PERRAL
Número
25
Bloque
Andar
Porta
Código postal
36416
Provincia
PONTEVEDRA
Concello
MOS
Localidade
MOS
Parroquia
Lugar
POLIGONO INDUSTRIAL DE VEIGADAÑA
Teléfono
986801200
Fax
986344614
Teléfono móbil
615059711
Correo electrónico
mhpombo@enmacosa.com
Ensaios declarados
A.- ENSAIOS DE GEOTECNIA (GT)
Código Ensaio
Norma
Outros anos
da norma
GT01 a Identificación e clasificación de chans. Identificación e descrición de chans
UNE-EN ISO 14688-1:2003
UNE-EN ISO 14688-1:2019
UNE-EN ISO 14688-1:2004 Erratum
 
UNE-EN ISO 14688-1:2003/A1:2014
 
GT02 b Identificación e clasificación de chans. Principios de clasificación
UNE-EN ISO 14688-2:2006
UNE-EN ISO 14688-2:2019
UNE-EN ISO 14688-2:2006/A1:2014
 
GT03 c Preparación de mostras para os ensaios de chans
UNE 103100:1995
 
GT04 d Análise granulométrico de chans por tamizado
UNE EN ISO 17892-4:2019
 
UNE 103101:1995 (CTE)
 
GT05 e Determinación do límite líquido dun chan polo método do aparello de Casagrande
UNE 103103:1994 (CTE)
 
UNE EN ISO 17892-12:2019
 
UNE EN ISO 17892-12:2019 + A1:2022 + A2: 2022
 
GT06 f Determinación do límite plástico dun chan
UNE EN ISO 17892-12:2019
 
UNE 103104:1993 (CTE)
 
GT08 h Determinación da humidade dun chan mediante secado en estufa
UNE EN ISO 17892-1:2015
 
UNE 103300:1993 (CTE)
UNE-EN ISO 17892-1:2015
GT09 i Determinación da densidade dun chan. Método balanza hidrostática.
UNE 103301:1994 (CTE)
 
GT10 k Determinación da densidade relativa das partículas dun chan
UNE 103302:1994 (CTE)
 
UNE EN ISO 17892-3:2018
 
Código Ensaio
Norma
Outros anos
da norma
GT11 a Ensaio de rotura a compresión simple en probetas de chan
UNE 103400:1993 (CTE)
 
UNE EN ISO 17892-7:2019
 
GT12 b Determinación dos parámetros resistentes ao esforzo cortante dunha mostra de chan na caixa de corte directo
UNE EN ISO 17892-10:2019
 
UNE 103401:1998 (CTE)
 
GT13 c Ensaio de consolidación unidimensional dun chan en edómetro
UNE 103405:1994 (CTE)
 
UNE EN ISO 17892-5:2019
 
GT14 d Determinación da expansividade dun chan no aparello Lambe
UNE 103600:1996 (CTE)
 
GT15 e Ensaio do hinchamiento libre dun chan en edómetro
UNE 103601:1996 (CTE)
 
GT16 f Ensaio para calcular a presión de hinchamiento dun chan en edómetro
UNE 103602:1996 (CTE)
 
GT17 g Ensaio de colapso en chans
NLT 254:1999 (CTE)
 
UNE 103406:2006
 
Código Ensaio
Norma
Outros anos
da norma
GTSC d Métodos de ensaio para determinar a agresividade dos chans ao formigón: Preparación da mostra
GT18 a Determinación do contido de carbonatos nos chans
UNE 103200:1993 (CTE)
NLT-116-91
GT19 b Determinación cualitativa do contido en sulfatos solubles dun chan
UNE 103202:1995 (CTE)
NLT-119-72
GT20 c Contido de materia orgánica oxidable dun chan. Método do permanganato potásico
UNE 103204:1993 (CTE)
 
UNE 103204:1993 Erratum
NLT-118-98
GT21 e Grao de Acidez Baumann-Gully (ml/ Kg)
UNE EN 16502: 2015
 
UNE 83962:2008 (EHE-08)
 
GT22 f Determinación do contido de Ión sulfato (mg. SO4 2- /Kg de chan seco)
UNE 83963:2008 Erratum:2011
 
UNE 83963:2008 (EHE-08)
 
Código Ensaio
Norma
Outros anos
da norma
GT24 b Granulometría de chans por sedimentación
UNE 103102:1995 (CTE)
 
UNE EN ISO 17892-4:2019
 
GT25 c Ensaio de compactación, Proctor normal
UNE 103500:1994(CTE)
 
GT26 d Ensaio de compactación, Proctor modificado
UNE 103501:1994 (CTE)
 
GT27 e Método de ensaio para determinar en laboratorio o índice C.B.R. dun chan
UNE 103502:1995
 
Código Ensaio
Norma
Outros anos
da norma
GT28 a Identificación e clasificación de rocas. Parte 1: Identificación e descrición
UNE-EN ISO 14689-1:2005
UNE-EN ISO 14689-1:2019
GT29 b Resistencia á compresión uniaxial
UNE 22950-1:1990
NLT-250/91
GT30 c Resistencia á tracción. Determinación indirecta (Ensaio Brasileiro)
UNE 22950-2:1990
 
NLT-253:1991
 
UNE 22950-2:2003 Erratum
 
GT33 f Resistencia a carga puntual
UNE 22950-5:1996
 
NLT-250:1991
 
GT35 h Métodos de ensaio para pedra natural. Determinación da densidade real e aparente e da porosidad aberta e total
UNE-EN 1936:2007
 
GT36 i Métodos de ensaio para pedra natural. Determinación da absorción de auga a presión atmosférica
UNE-EN 13755:2008
 
Código Ensaio
Norma
Outros anos
da norma
GT37 a Estabilidade dos áridos e fragmentos de roca fronte á acción de desmoronamiento en auga
UNE 146510:2008
UNE 146510:2018
NLT-255:1999 (CTE)
 
GT38 b Estabilidade dos áridos e fragmentos de roca fronte á acción dos ciclos de humidade-sequedad
UNE 146511:2008
UNE 146511:2018
NLT 260:1999
 
GT39 c Determinación da durabilidade ao desmoronamiento de rocas brandas
NLT 251:1991
 
Código Ensaio
Norma
Outros anos
da norma
GT40 a Determinación do pH. Método potenciométrico
UNE 83952:2008 (EHE-08)
 
GT41 b Determinación do contido de dióxido de carbono agresivo
UNE-EN 13577:2008 (EHE-08)
 
GT42 c Determinación do ión amonio
UNE 83954:2008 (EHE-08)
 
GT43 d Determinación do contido en ión magnesio
UNE 83955:2008 (EHE-08)
 
GT44 e Determinación do ión sulfato
UNE 83956:2008 (EHE-08)
 
GT45 f Determinación do residuo seco
UNE 83957:2008 (EHE-08)
 
Código Ensaio
Norma
Outros anos
da norma
GT46 a Toma de mostras inalteradas en calicata ou pozos. Cubo mínimo de 200 mm. e cilindro mínimo de diámetro 150 mm
UNE 7371:1975
 
GT47 b Toma de mostras inalteradas en sondaxes con toma-mostras de parede delgada tipo Shelby. Diámetro de mostra mínimo 70 mm.
ASTM-D1587-00
 
XP P94-202
 
GT48 c Toma de mostras con toma-mostras de parede grosa con estoxo interior. Diámetro de mostra mínimo 86 mm
XP P94-202
 
GT49 d Toma de mostras a rotación con tubo toma-mostras simple (batería simple). Diámetro de mostra mínimo 86 mm.
XP P94-202
 
ASTM-D2113-99
 
GT50 e Toma de mostras a rotación con tubo toma-mostras dobre (batería dobre). Diámetro de mostra mínimo 86 mm
ASTM-D2113-99
 
XP P94-202
 
GT51 f Toma de mostras a rotación con tubo toma-mostras tripla (batería tripla).
XP P94-202
 
Código Ensaio
Norma
Outros anos
da norma
GT54 a Determinación da velocidade de transmisión de ondas: Ensaios "Cros-Hole" e "Down-Hole?
ASTM D 4428/D4428M-00 (CTE)
 
Código Ensaio
Norma
Outros anos
da norma
GT57 b Ensaio presiométrico (PMT)
UNE-ENV 1997-3:2002
 
GT62 g Proba de penetración dinámica súper pesada (DPSH)
UNE 103801:1994 (CTE)
 
GT63 h Ensaio de carga vertical de chans mediante placa estática
UNE-ENV 1997-3:2002
 
UNE 103808:2006
NLT-357/98
GT65 j Ensaio de carga vertical de chans mediante placa dinámica, diámetro 300 mm. Método 2
UNE 103807-2:2008
UNE-EN 103807-2:2021
GT66 k Ensaio para a determinación da resistencia. Resistencia carga puntual
UNE 22950-5:1996
 
GT67 l Ensaio de penetración estándar SPT
UNE 103800:1992 (CTE)
 
Código Ensaio Norma
Humedad de un suelo por el procedimiento del alcohol NLT-103-72
Densidad mínima UNE 103105:1993
Determinación del contenido de yeso en un suelo UNE 103206:2006/UNE 103206:2019/NLT-115-99
Resistividad del terreno "in situ" y en laboratorio REBT ITC BT-18/UNE-EN 27888:1994
Determinación del contenido en materia orgánica en suelos con agua oxigenada NLT-117-72
Ensayo de arrancamiento de bulones de anclaje pasivo Procedimiento interno
Densidad "in situ" por el método de la arena UNE 103503:1995/NLT-109-87
Determinación cuantitativa del contenido en sulfatos solubles en un suelo UNE 103201:1995/UNE 103201:2019/NLT-120-72
Prueba de penetración dinámica tipo BORROS UNE 103809:2023
Lodos. Determinación de la densidad, viscosidad Marsh, contenido de arena y pH de lodos bentoníticos PG-3. Art.672. Orden FOM 1382/2002
Método de ensayo normalizado de clasificación de suelos PG-3/USCS/AASHTO/UIC/ROM
Determinación de la densidad y de la humedad "in situ" de suelos y materiales granulares por métodos nucleares: pequeñas profundidades UNE 103900:2013
Medición de la calidad de las aguas mediante sonda multiparamétrica determinando: pH, temperatura, conductividad, sólidos totales disueltos, oxígeno disuelto y turbidez Procedimiento interno
Inspección visual con videoscopio Procedimiento interno
Determinación de la conductividad eléctrica de un suelo UNE 77308:2001
Densidad máxima por el método de apisonado UNE 103106:1993/UNE 103106:1993 ERRATUM
Lodos. Determinación de la humedad y del contenido en materia seca UNE-EN 12880:2001
Ensayo de huella en suelos NLT-256-99
Densidad y humedad "in situ" mediante isótopos radiactivos ASTM D6938-17
Lodos. Muestreo UNE-EN ISO 5667-13:2011
Procedimiento y terminología para la descripción petrográfica simplificada UNE-EN 932-3:2023
Determinación del pH de un suelo UNE-EN ISO 10390:2022
Ensayo de carga de terrenos con placa UNE 7391:1975
Equivalente de arena de un suelo UNE 103109:1995/UNE 103109:2022/NLT-113-87
Determinación del contenido en sales solubles en un suelo UNE 103205:2006/UNE 103205:2019/NLT-114-99
Control de vibraciones producidas por voladuras UNE 22381:1993
Instalación y lectura de piezómetros abiertos Procedimiento interno
Instalación y lectura de inclinómetros Procedimiento interno
Ensayo de permeabilidad tipo Lugeon con obturador simple Procedimiento interno
ensayo de permeabilidad in situ tipo Lefranc carga variable Procedimiento interno
ensayo de permeabilidad in situ tipo Lefranc carga constante Procedimiento interno