Detalle do rexistro xeral de laboratorios de ensaios

Nº. Rexistro na Xunta
L-15-043-DR
Nº. Rexistro no CTE
GAL-L-056
Estado
Habilitado
Razón social
ENMACOSA, Consultoría Técnica, S.A.
NIF
A27812627
Data declaración responsable
17/03/2015
Data comunicación cese
Tipo de vía
RÚA
Nombre de vía
ANEL DO PERRAL
Número
25
Bloque
Andar
Porta
Código postal
36416
Provincia
PONTEVEDRA
Concello
MOS
Localidade
PONTEVEDRA
Parroquia
Lugar
POLIGONO INDUSTRIAL VEIGADAÑA
Teléfono
986801200
Fax
986344614
Teléfono móbil
615059711
Correo electrónico
mhpombo@enmacosa.com
Ensaios declarados
B.- ENSAIOS DE VIARIOS (VS).
B.1.- ENSAIOS CONTEMPLADOS NO PG3
Código Ensaio
Norma
Outros anos
da norma
VS01 a Análise granulométrico de chans por tamizado
UNE 103101:1995
 
VS02 b Determinación da humidade dun chan mediante secado en estufa
UNE 103300:1993
UNE-EN ISO 17892-1:2015
VS03 c Determinación do límite líquido dun chan polo método do aparello de Casagrande
UNE 103103:1994
 
VS04 d Determinación do límite plástico dun chan
UNE 103104:1993
 
VS05 e Ensaio de compactación, Proctor normal
UNE 103500:1994
 
VS06 f Ensaio de compactación, Proctor modificado
UNE 103501:1994
 
VS07 g Índice C.B.R. no laboratorio
UNE 103502:1995
 
VS08 h Contido de materia orgánica oxidable dun chan. Método do permanganato potásico
UNE 103204:1993
 
UNE 103204:1993 Erratum
 
VS09 i Determinación cuantitativa do contido de sulfatos solubles nun chan
UNE 103201:1996
 
UNE 103201:2003 Erratum
 
VS10 j Determinación do contido en sales solubles nun chan
NLT-114:1999
 
UNE 103205:2006
 
VS11 k Determinación do contido de yeso soluble nun chan
NLT-115:1999
 
UNE 103206:2006
 
VS12 l Densidade "in situ" polo método da area
UNE 103503:1995
 
VS13 m Determinación da densidade de partículas e a absorción de auga
UNE-EN 1097-6:2014
 
Código Ensaio
Norma
Outros anos
da norma
VS14 a Ensaios para determinar as propiedades xerais dos áridos. Parte 1: Métodos de mostraxe
UNE-EN 932-1:1997
 
VS15 b Ensaios para determinar as propiedades xerais dos áridos. Parte 1: Métodos de mostraxe
UNE-EN 932-1:1997
 
VS16 c Áridos. Determinación do contido de auga por secado en estufa
UNE-EN 1097-5:2009
 
VS17 d Ensaios para determinar as propiedades xeométricas dos áridos. Parte 1: Determinación da granulometría das partículas. Método do tamizado
UNE-EN 933-1:2012**
 
VS18 e Áridos. Equivalente de area
UNE-EN 933-8:2012+A1:2015**
 
UNE-EN 933-8:2012+A1:2015/1M:2016**
 
VS19 f Áridos. Avaliación dos finos. Ensaio de azul de metileno
UNE-EN 933-9:2010+A1:2013**
 
VS21 h Áridos. Resistencia ao desgaste dos áridos por medio da máquina de Los Ángeles
UNE-EN 1097-2:1999*
 
VS22 i Áridos. Determinación da densidade de partículas e a absorción de auga
UNE-EN 1097-6:2001*
 
VS23 j Áridos. Determinación da limpeza superficial do árido groso. Contido de finos
UNE-EN 933-1:2012**
 
VS24 k Áridos. Índice de lajas e de agullas dos áridos para estradas
UNE-EN 933-3:2012**
 
VS25 l Áridos. Determinación do número de caras de fractura no machaqueo
UNE-EN 933-5:1999**
 
UNE-EN 933-5:1999/A1:2005**
 
VS26 m Densidade aparente do po mineral
UNE-EN 1097-3:1999 Anexo A
 
VS27 n Determinación do coeficiente de pulimento acelerado
UNE-EN 1097-8:2010/1M:2012
 
UNE-EN 1097-8:2010
 
VS28 o Ensaios para determinar as propiedades químicas dos áridos. Análises químicas
UNE-EN 1744-1:2010+A1:2013**
 
VS29 p Determinación aproximada da materia orgánica en areas para formigóns e morteiros
UNE-EN 1744-1:2010+A1:2013**
 
VS30 q Estabilidade de áridos e rocas fronte ao auga
UNE 146510:2008
 
NLT-255:1999
 
Código Ensaio
Norma
Outros anos
da norma
VS34 a Mesturas de áridos sen ligante e con conglomerante hidráulico. Métodos de ensaio para a determinación da resistencia á compresión das mesturas de áridos tratadas con conglomerantes
UNE-EN 13286-41:2003
 
VS35 b Mesturas de áridos sen ligante e con conglomerante hidráulico. Métodos de ensaio de elaboración de probetas de mesturas con conglomerante hidráulico utilizando martelo vibratorio de compactación
UNE-EN 13286-51:2006
 
VS36 c Mesturas de áridos sen ligante e con conglomerante hidráulico. Método de ensaio para a determinación do período de trabajabilidad
UNE-EN 13286-45:2004
 
VS37 d Ensaio de carga vertical de chans mediante placa estática
UNE 103808:2006
 
NLT-357:1998
 
VS38 e Mesturas de áridos sen ligante e con conglomerante hidráulico. Métodos de ensaio para a determinación da resistencia á compresión das mesturas de áridos tratadas con conglomerantes
UNE-EN 13286-41:2003
 
Código Ensaio
Norma
Outros anos
da norma
VS39 a Betunes e ligantes bituminosos - Toma de mostras de ligantes bituminosos
UNE-EN 58:2012
 
VS40 b Betunes e ligantes bituminosos - Determinación da penetración con agulla.
UNE-EN 1426:2015**
 
VS41 c Índice de penetración de betunes e ligantes bituminosos
UNE-EN 12591:2009 Anexo A*
 
UNE-EN 13924: 2006*
 
UNE-EN 13924: 2006/1M:2010 Anexo A*
 
UNE-EN 13924-2:2014 Anexo A**
 
VS42 d Betunes e ligantes bituminosos - Determinación do punto de reblandecimiento - Método do anel e bóla.
UNE-EN 1427:2015**
 
VS45 g Betunes e ligantes bituminosos - Determinación do contido de auga nas emulsiones bituminosas. Método de destilación azeotrópica.
UNE-EN 1428:2012
 
VS46 h Betunes e ligantes bituminosos - Determinación por destilación do ligante residual e dos fluidificantes nas emulsiones bituminosas.
UNE-EN 1431:2009**
 
VS47 i Betunes e ligantes bituminosos - Recuperación do ligante das emulsiones bituminosas ou dos ligantes bituminosos fluidificados ou fluxados - Parte 1: Recuperación por evaporación.
UNE-EN 13074-1:2011**
 
VS48 j Betunes e ligantes bituminosos - Determinación da polaridad das partículas das emulsiones bituminosas.
UNE-EN 1430:2009
 
Código Ensaio
Norma
Outros anos
da norma
VS52 a Mesturas bituminosas en quente. Perda de partículas dunha probeta de mestura bituminosa drenante
UNE-EN 12697-17:2006+A1:2007
UNE-EN 12697-17:2018
VS53 b Métodos de ensaio para mesturas bituminosas en quente. Determinación da sensibilidade á auga de de as probetas de mestura bituminosa.
UNE-EN 12697-12:2009
 
VS54 c Métodos de ensaio para mesturas bituminosas en quente. Preparación de probetas mediante compactación por impactos
UNE-EN 12697-30:2013
 
VS56 e Métodos de ensaio para mesturas bituminosas en quente. Contido de ligante soluble
UNE-EN 12697-1:2013
 
VS57 f Métodos de ensaio para mesturas bituminosas en quente. Determinación da granulometría das partículas
UNE-EN 12697-2:2015
 
VS58 g Métodos de ensaios para mesturas bituminosas en quente. Determinación da densidade aparente de probetas bituminosas polo método hidrostático.
UNE-EN 12697-6:2012
 
VS59 h Métodos de ensaios para mesturas bituminosas en quente. Determinación de ocos nas probetas bituminosas
UNE-EN 12697-8:2003
 
VS60 i Métodos de ensaio para mesturas bituminosas en quente. Ensaio de rodaxe
UNE-EN 12697-22:2008+A1:2008
 
VS61 j Métodos de ensaio para mesturas bituminosas en quente. Elaboración de probetas con compactador de placa
UNE-EN 12697-33:2006+A1:2007
 
VS63 l Mesturas bituminosas. Métodos de ensaio. Parte 1: Toma de mostras para a extracción do ligante.
UNE-EN 12274-1:2002
 
VS64 m Mesturas bituminosas. Métodos de ensaio. Parte 2: Determinación do contido en ligante residual.
UNE-EN 12274-2:2003
 
Código Ensaio
Norma
Outros anos
da norma
VS67 a Características superficiais de estradas e aeroportos. Métodos de ensaio. Parte 1: Medición da profundidade da macrotextura superficial do pavimento mediante o método volumétrico.
UNE-EN 13036-1:2010
 
VS70 d Avaliación da adherencia entre capas de firme, mediante ensaio de corte.
NLT-382:2008
 
B.2.- OUTROS ENSAIOS
Código Ensaio
Norma
Outros anos
da norma
VS71 a Preparación de mostra para os ensaios de chans
UNE 103100:1995
 
VS72 b Densidade e humidade "in situ" mediante isótopos radioactivos
UNE 103900
 
ASTM D-6938-10
ASTM D-6938-17
Código Ensaio
Norma
Outros anos
da norma
VS73 a Adhesividad aos áridos dos ligantes bituminosos en presenza de auga
NLT-166:1992
 
VS76 d Adhesividad aos áridos finos dos ligantes bituminosos
NLT-355:1993
 
VS77 e Determinación de terrones de arxila en áridos para a fabricación de formigóns e morteiros
UNE 7133:1958
 
Código Ensaio
Norma
Outros anos
da norma
VS78 a Métodos de ensaios para mesturas bituminosas en quente. Medición de temperatura
UNE-EN 12697-13:2001**
 
VS79 b Métodos de ensaios para mesturas bituminosas en quente. Determinación da resistencia a tracción indirecta de probetas bituminosas
UNE-EN 12697-23:2004
 
VS80 c Métodos de ensaio para mesturas bituminosas en quente. Toma de mostras
UNE-EN 12697-27:2001
 
VS81 d Métodos de ensaio para mesturas bituminosas en quente. Preparación de mostras de mesturas bituminosas
UNE-EN 12697-28:2001
 
VS82 e Métodos de ensaios para mesturas bituminosas en quente. Determinación da densidade máxima
UNE-EN 12697-5:2010
 
UNE-EN 12697-5:2010/AC:2012
 
VS83 f Resistencia á deformación plástica de mesturas bituminosas empregando o aparello Marshall.
UNE-EN 12697-34:2013
 
VS84 g Métodos de ensaio para mesturas bituminosas en quente. Contido de ligante por ignición
UNE-EN 12697-39
 
Código Ensaio
Norma
Outros anos
da norma
VS87 a Toma de mostras testemuña en pavimentos
UNE-EN 12697-27:2001
 
Código Ensaio Norma
Ensayo completo de una muestra de balasto (vía húmeda) N.A.V.3-4-0.2/4:2007
Granulometría de las partículas por tamizado (subbalasto) UNE-EN 933-1:2012
Ejecución de calicata, medición de espesores y dotación de emulsión Procedimiento interno
Coeficiente de uniformidad del subbalasto UNE-EN 933-1:2012
Coeficiente de curvatura del subbalasto UNE-EN 933-1:2012
Análisis granulométrico por tamizado del polvo mineral NLT-151-89
Resistencia a la deformación plástica de mezclas bituminosas empleando el aparato Marshall NLT-159-86
Análisis granulométrico balasto UNE-EN 933-1:2012/N.A.V.3-4-0.2/4:2007
Áridos para balasto. Muestreo UNE-EN 13450:2003+AC:2004/UNE 146147:2006/N.A.V.3-4-0.2/4:2007
Determinación del espesor mínimo de elementos granulares UNE 146147:2006/N.A.V.3-4-0.2/4:2007
Coeficiente de emulsibidad del polvo mineral NLT-180-93
Limpieza del balasto. Partículas finas UNE-EN 933-1:2012
Ensayo completo de una muestra de balasto (vía seca) N.A.V.3-4-0.2/4:2007
Permeabilidad del subbalasto ANEJO 3 PPTGMF/PF-7
Densidad aparente del filler en tolueno NLT-176-92
Densidad relativa de los materiales bituminosos NLT-122-99
Método para la medición de la resistencia al deslizamiento/derrape Ensaio do péndulo UNE-EN 13036-4:2012
Comprobación de la fórmula de trabajo de una mezcla bituminosa en caliente Procedimiento interno
Resistencia al desgaste Micro-Deval en presencia de agua UNE-EN 1097-1:2011
Resistencia al desgaste Micro-Deval (vía seca) UNE-EN 1097-1:2011
Dotación de microesferas de vidrio y pintura en marcas viales. Muestreo sobre 10 pares de bandejas taradas UNE 135274:2014+VC:2016
Índice de forma. Determinación de elementos aciculares y lajosos UNE-EN 933-4:2008/UNE 146147:2006/N.A.V.3-4-0.2/4:2007/PG-3. Art.331
Determinación del índice de lajas y agujas NLT-354-91
Medida de las deflexiones de un firme mediante el ensayo con viga Benkelman NLT-356-88
Determinación de elementos cunha lonxitude máxima superior a 100 mm N.A.V.3-4-0.2/4:2007
Homogeneidad del balasto UNE 146147:2006/N.A.V.3-4-0.2/4:2007
Determinación de la resistencia a la congelación y deshielo Aptdo. 9 UNE-EN 13383-2:2002
Caracterización de las propiedades perceptibles de los materiales bituminosos UNE-EN 1425:2012
Estabilidad de los áridos y fragmentos de roca frente a la acción de los ciclos de humedad-sequedad NLT-260-99
Procedemento y terminología para la descripción petrográfica simplificada UNE-EN 932-3:1997+A1:2004
Resistencia a la fragmentación. Ensayo Los Ángeles UNE-EN 1097-2:2010
Determinación de la densidad de partículas y absorción de agua de escollera Aptdo. 8 UNE-EN 13383-2:2002
Adhesividad de las emulsiones bituminosas por inmersión en agua UNE-EN 13614:2011
Estabilidad de los áridos y fragmentos de roca frente a la acción de desmoronamiento en agua NLT-255-99
Densidad relativa de los áridos en aceite de parafina NLT-167-96
Estabilidad frente a disoluciones de sulfato magnésico UNE-EN 1367-2:2010/NLT-158-94
Caracterización de las mezclas bituminosas abiertas por medio del ensayo cántabro de pérdida por desgaste NLT-352-00
Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos UNE 135121:2012
Recuperación elástica por torsión de betunes asfálticos modificados NLT-329-91
Resistencia a compresión simple de materiales tratados con cemento NLT-305-90
Residuo por tamizado de las emulsiones bituminosas UNE-EN 1429:2013
Método de ensayo para la determinación en el laboratorio de la densidad de referencia y del contenido de agua. Compactación Proctor UNE-EN 13286-2:2011
Coeficiente de friabilidad NLT-351-74
Escurrimiento del ligante UNE-EN 12697-18:2006
Permeabilidad "in situ" de pavimentos drenantes con el permeámetro LCS NLT-327-00
Coeficientes de luminancia en marcas viais horizontais UNE-EN 1436:2009
Determinación de la resistencia al deslizamiento "in situ" de señalización vial horizontal con péndulo oscilante UNE-EN 1436:2009
Toma de muestra de emulsión en bandejas metálicas para la determinación de ligante residual y dotación de emulsión PG-3. Art.530-531-532
Ensayo de huella en suelos NLT-256-99
Resistencia al deslizamento con el péndulo de fricción NLT-175-98
Determinación del porcentaje de componentes de escollera con una relación longitud/espesor>3 Aptdo. 7 UNE-EN 13383-2:2002
Resistencia a compresión UNE-EN 1926:2007
Determinación de la densidad y de la humedad "in situ" de suelos y materiales granulares por métodos nucleares: pequeñas profundidades UNE 103900:2013
Granulometría de escollera Aptdo. 6 UNE-EN 13383-2:2002
Proporción del árido grueso que presenta dos o más caras de fractura por machaqueo NLT-358-90
Dotación de microesferas de vidrio e pintura en marcas viais. Muestreo sobre 15 pares de bandexas taradas PG-3. Art.700. Orden FOM 2523/2014